Stand van zaken per 20 mei

In het schooljaar 2020-2021 heeft het team van Leraar van Buiten (tot en met 19 mei) 356 mensen in 39 online meetings van ruim een uur voorgelicht over de mogelijkheid om als zij-instromer in het onderwijs aan de slag te gaan. Er staat nog één voorlichting gepland voor 3 juni, het totaal zal dus uitkomen op circa 370 deelnemers bij 40 meetings.

De online meetings zijn het startpunt van het programma van Leraar van Buiten. Het programma heeft als doel de zij-instroom voor tekortvakken te bevorderen. Daartoe worden mensen geïnformeerd, worden ze geholpen om zich te oriënteren op het werk als leraar in het vo en het mbo en om zich te oriënteren op de opleiding die daarvoor nodig is. Tot slot proberen we scholen en goed voorbereide kandidaten te matchen.

Werving voor meetings
De deelnemers waren op de voorlichtingen geattendeerd door onze media-uitingen. Hoog scoorden daarbij de online advertenties (Facebook, Instagram, LinkedIn en Google) en de uitingen op de sociale media van Leraar van Buiten, vaak gecombineerd met meer traditionele uitingen als driehoeksborden en posters in winkels, bibliotheken, bioscopen et cetera.
Deelnemers noemen vaak de website als een belangrijke informatiebron.

Vakken waarvoor belangstelling is
Bij hun eerste aanmelding vroegen we de deelnemers welk vak zij zouden willen geven. Voor een aantal mensen was dat duidelijk, daarnaast waren er mensen die nog geen idee hebben.
Zij noemden de volgende vakken:

  • Bèta- en technische vakken (108x, waarvan biologie 9x, natuurkunde 16x, scheikunde 13x, technische vakken en ict 18x en wiskunde 43x).
  • Nederlands (37x) en moderne vreemde talen (48x, waarvan Duits 9x, Engels 30x en Frans 7x).
  • Bij het vak Nederlands heeft een aantal deelnemers een achtergrond in communicatie, sommigen van hen denken aan een vak als marketing op een mbo.
  • Sociale en economische vakken (60x, waarvan economie 37x).
  • Overige beroepsgerichte vakken mbo (15x).

De verhouding tussen hbo-opgeleide en universitair-opgeleide deelnemers was ongeveer gelijk.

De algemene voorlichting
In de algemene voorlichting waren telkens drie belangrijke onderwerpen aan de orde.
- Hoe ziet het werk er in vo en mbo uit?
- Wat zijn de vakken waarvoor tekorten verwacht worden?
- Welke opleidingsroutes zijn er voor mensen die voor de klas willen staan?
Uiteraard kwam ook de rol die Leraar van Buiten kan spelen in de oriëntatie aan bod.
Na elke voorlichting is aan de deelnemers feedback gevraagd via een evaluatieformulier. De respons was 28%, de gemiddelde waardering was hoog, namelijk 4,4 op een 5-puntsschaal.
Na de eerste voorlichtingsronde trok ongeveer de helft van de deelnemers zich terug. Zij merkten bijvoorbeeld dat het vak dat ze willen geven nog een lange studie noodzakelijk maakt of dat hun arbeidsmarktkansen niet sterk zijn.

De verdiepende workshops
Na de algemene voorlichting werden de deelnemers uitgenodigd voor een verdiepende workshop. Aan de vier avonden met verdiepende workshops hebben 113 mensen deelgenomen. Deze workshops, uiteraard ook online, gingen over de lerarenopleidingen, de mbo-instellingen, vo-scholen, arbeidsvoorwaarden en gesprekken met ervaringsdeskundigen.
Na de workshops is de deelnemers opnieuw feedback gevraagd. De respons was hier 74%, de waardering 4,5 op een 5-puntsschaal.
De deelnemers aan de workshops kwamen gelijkelijk verspreid uit het gehele werkgebied van Leraar van Buiten; circa 20% kwam uit aangrenzende gebieden (zie bijlage).

In het oorspronkelijke programma zouden na de vierde verdiepende workshop geen algemene voorlichtingen meer plaatsvinden. In de praktijk bleek daarvoor nog veel belangstelling en zijn nog 6 basisvoorlichtingen verzorgd. Voor deze deelnemers is er geen verdiepende workshop georganiseerd, zij zijn meer individueel begeleid.

In gesprek met circa 125 mensen
Leraar van Buiten is na de voorlichtingsrondes met circa 125 deelnemers in gesprek. In deze gesprekken nodigen we hen uit zich verder te oriënteren op het leraarschap en op de opleidingsroutes.
Lesbezoek – de beste manier van oriëntatie – is in coronatijd lastig. Als alternatief hebben we (met dank aan schoolleiders, hr-medewerkers en schoolopleiders) gesprekken gearrangeerd tussen kandidaten en leraren die het vakgebied goed overzien. Dit wordt door de deelnemers erg gewaardeerd.

Zin in Lesgeven
Voor veel deelnemers is deelname aan de driedaagse (online) cursus Zin in Lesgeven een belangrijk onderdeel van hun oriëntatie. Onder leiding van trainer Arend Jan Zwarteveen (Hogeschool Windesheim) maakten 42 deelnemers kennis met allerlei onderwijskundige aspecten van het leraarschap. Daarbij is voortdurend de vraag aan de orde: ‘Als dít onderwijs is, is het dan iets voor mij?’
Ter afronding van de driedaagse presenteerden de deelnemers aan elkaar en aan een aantal gasten uit de deelnemende scholen en besturen conclusies van hun zoektocht. De gasten stelden vragen en gaven feedback op deze presentaties, wat de deelnemers zeer op prijs stelden.

Afhaken
Op meerdere momenten kiezen deelnemers ervoor om geen vervolgacties te ondernemen. Soms tijdelijk (het past niet in de levensfase, het zij-instroomprogramma is niet haalbaar, er is een baan gevonden in de oorspronkelijke werkkring), soms definitief (de kandidaat denkt toch niet gelukkig te worden van een overstap naar het onderwijs).

Matching
Na de fasen van informeren en oriënteren omvat ons programma de matchingsfase. Leraar van Buiten moedigt de deelnemers aan vooral rechtstreeks te reageren op vacatures. Om hen daarbij te steunen is een workshop ‘solliciteren als zij-instromer’ gehouden waaraan 27 mensen hebben deelgenomen.
Daarnaast is sinds begin april de kandidatensite operationeel. Op dit afgeschermde gedeelte van de website kunnen deelnemers die tot de conclusie gekomen zijn dat zij voor het onderwijs willen kiezen een profiel aanmaken, wat door schoolleiders en hr-medewerkers bekeken kan worden. Spreekt het profiel hen aan, dan kunnen zij een contactverzoek doen aan de kandidaat.
Tot nu toe 36 deelnemers een profiel aangemaakt. De kandidaten geven aan belangstelling te hebben voor de volgende vakken/richtingen:

Nederlands (vo)

7

 

Moderne vreemde talen (vo)

16

waarvan Engels 9, Duits 4 en Frans 2

Bèta-vakken en biologie (vo)

15

waarvan wiskunde 5, natuurkunde 4 en scheikunde 4

Economische vakken in het (vo)

6

 

Beroepsprogramma’s in het vmbo

12

 

Beroepsprogramma’s in het mbo

30

 

Op dit moment zijn 30 school(bestuurs)accounts op de kandidatensite aangevraagd en geactiveerd. Via de kandidatensite zijn 15 contacten met kandidaten gelegd.
Er heeft (deels via de kandidatensite) een tiental matches plaatsgevonden. Dit is het aantal geslaagde contactverzoeken dat bij ons bekend is.
De praktijk wijst uit dat belangstellenden soms ook al eerder in het traject een baan hebben gevonden of niet doorgeven dat zij een baan gevonden hebben. Deze score ligt dus in feite hoger.